Avtalsvillkor för Städabonnemang

Parter
Svenska Hem & Städ AB, org.nr. 556899-6721 , (nedan kallad SH&S). Kunden, (nedan kallad Kunden).

Bakgrund

SH&S är ett företag inom tjänstesektorn som erbjuder och tillhandahåller hushållsnära tjänster. Då Kunden har sagt sig vara i behov av SH&S tjänster har båda parter, med anledning av detta, kommit överens om följande:

1. Tjänsteutbud

1.1 Följande tjänster tillhandahåller SH&S:

i) ”Städning”, vilken benämning i detta avtal innebär städning, strykning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som SH&S och Kunden i samråd kommer överens om.

ii) ”Övriga tjänster” vilken benämning i detta avtal innebär annat arbete som SH&S och Kunden i samråd kommer överens om.

2. Åtagande

2.1 SH&S förbinder sig att leverera överenskomna tjänster på ett fackmannamässigt och för branschen korrekt sätt. SH&S skall vid utförandet av tjänster använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden skall informera och samråda med SH&S personal om samtliga förhållanden som SH&S personal behöver känna till så att förutsättningarna för att kunna utföra uppdraget fackmannamässigt och korrekt uppnås.

2.3 Fullt fungerande utrustning och materiel skall Kunden tillhandahålla, i enlighet med specifikation som tillhandahålls av SH&S, för utförande av beställda tjänster.

2.4 Om särskilda skäl föreligger äger SH&S rätt att, med omedelbar verkan, säga upp detta avtal. Dock skall SH&S därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t ex att arbetsmiljön är ohälsosam eller undermålig eller annars sådan att SH&S icke bereds möjlighet att utföra tjänsten på ett effektivt och professionellt sätt eller att samarbetet mellan Kunden och SH&S eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.5  Kunden eller närstående till Kunden får inte under avtalsperioden eller efter avtalets upphörande i någon som helst form anlita av SH&S tillhandahållen personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal.  Kunden kan därmed t ex inte anlita av SH&S tidigare tillhandahållen personal via ett annat bolag, Kunden kan inte heller anställa av SH&S tillhandahållen personal för utföra dessa tjänster. Detta gäller endast personal som har utfört tjänster hos Kunden.  Skulle så dock ske, åläggs Kunden att utge vite till SH&S motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner ( i enlighet med gällande anställningsavtal med SH&S) jämte sociala avgifter för  varje sådan anställd person. Begreppet ”närstående” avses i detta avtal;

i) Person som är gift eller sammanboende med Kunden.

ii) Person som i övrigt är nära släkting till Kunden.

2.6 SH&S förbinder sig att efter ett uppsagt avtal att på ett säkert tillvägagångssätt lagra erhållen nyckel i 12 månader. Efter 12 månader  destrueras ej uthämtad nyckel.

3. Betalningsvillkor

3.1 Kunden skall till SH&S utge ersättning för utförd tjänst enligt gällande priser.

3.2 Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning skall ske senast inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 Fakturan kommer att anges i två belopp med anledning med direktavdraget för hushållsnära tjänster. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden. Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzon för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

3.4 Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande:
Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att kunden inte är berättigad till skattereduktion sk RUT, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

3.5 SH&S äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Prisjusteringar sker normalt i januari månad innevarande år. SH&S äger rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dagen ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. SH&S skall i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.6 Anmärkningar på SH&S fakturor skall skriftligen vara SH&S tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum.

3.7 Kund som säger upp städabonnemang inom tolv (12) månader efter första städtillfället och som erhållit kampanjerbjudande, i samband med tecknande av städabonnemang, debiteras värdet av kampanjerbjudandet.

4. Avbokning/Ombokning av tjänstetillfälle

4.1 Kunden ges möjlighet att avboka/omboka 4 tillfällen per kalenderår.

4.2 Minst fjorton (14) dagar i förväg skall Kunden meddela SH&S om ett enstaka tjänstetillfälle skall avbokas/ombokas. Avbokar/ombokar Kunden senare än fjorton (14) dagar innan servicetillfället så debiteras Kund. Vid avbokning för längre uppehåll (tex semester) skall meddelas SH&S minst 6 veckor i förväg. Detta beror på att personal planeras in med lång framförhållning.

4.3 Städtillfälle som infaller på en helgdag, sk ”röd dag” samt avbokning som sker minst 14 dagar i förväg, utgår och prisavdrag görs i faktura.

5 Ansvarsbegränsning etc

5.1  För olägenhet eller skada som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla åtaganden enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven tjänst utöver vad som uttryckligen anges häri ansvarar SH&S ej för. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav rörande kostnader för inkomstbortfall, ersättningstjänster eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av utebliven eller försenad tjänst.

5.2 Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. De vanligaste förekommande skadorna i hemmet täcker Hemförsäkringen.
Om det visar sig att SH&S eller dess personal genom oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter SH&S sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar SH&S felet. SH&S ansvarar gentemot Kund för sakskada som SH&S eller dess personal vållar upp till ett belopp om 10 000 000 per skada.
SH&S svarar inte för ren förmögenhetsskada i något fall, förluster eller  indirekta skador, eller följdskador såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.
Kund ansvarar för att tillhandahålla rengöringsmedel som ej kan orsaka skador på ytor och material. Har kund flera olika typer av ytor (ex porslin, marmor, trä etc..) i exempelvis badrum och kök, skall kund tillhandahålla ett och samma rengöringsmedel som passar för alla dessa olika ytor och material. Detta säkerställer att städningen kan utföras på ett säkert sätt utan risk för att stänk och eventuellt spill orsakar skada på ytor och material.

Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Värdehöjande åtgärder är Kunden inte berättigad till. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i SH&S företagsförsäkring.

Kunden måste inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta SH&S om Kunden skall kunna framställa anspråk på ersättning eller anmärka på utförandet för avtalad tjänst (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

SH&S rekommendation är att Kunden meddelar eventuella fel inom två (2) arbetsdagar efter utfört arbete då vår erfarenhet är att Kunden kan få det svårt att uppfylla sin bevisbörda om längre tid förflutit. Särskilt viktigt är det när det kommer till själva utförandet. För sakskada rekommenderas att Kunden meddelar SH&S inom fem (5) dagar efter uppkomsten av skadan. Föreligger omständigheter som eventuellt kan motivera att anmälan om sakskada ej kan ske senast fem (5) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom rimlig och skälig tid görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna huruvida Kunden har förlorat sin rätt till ersättning gentemot SH&S.

6. Försäkring

6.1  SH&S har tecknat försäkring för tillhandahållen tjänst för sin personal.

7. Avtalstid

7.1 Detta avtal gäller från datum för orderbekräftelse och löper därefter tillsvidare. Var och en av parterna kan säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Uppsägningen skall ske skriftligt.

8. Uppsägning på grund av avtalsbrott

8.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

i) Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller

ii) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

9. Meddelanden

9.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till part.

9.2 Om parts kontaktuppgifter eller adress ändras skall denne skriftligen meddela motparten om de nya uppgifterna.

9.3 Avvikelser från detta avtal som parterna överenskommit skall, för att äga giltighet, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

10. Tvist

10.1 Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal skall i första instans avgöras i tingsrätt.

11. Personuppgiftslag

11.1 SH&S använder det som Kunden lämnat avseende personuppgifter i syfte att kunna fullfölja sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och att skapa förutsättningar för att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att SH&S därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig SH&S även av utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.